ŻYCZYMY UDANEGO I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU!!! DO ZOBACZENIA W NOWYM 2021 ROKU!!!

Regulamin wypożyczania podręczników 2018/2019

Regulamin zawierający szczegółowe warunki wypożyczania uczniom podręczników,

 materiałów edukacyjnych, a także  warunki przekazywania uczniom

Szkoły Podstawowej Władysława Broniewskiego w Górzycy materiałów ćwiczeniowych.

Rok szkolny 2018/2019

 

 1. Podstawa prawna.

Art.22ak ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2016 r.poz.1943 ze zm.)

 

 1. II.                Prawo korzystania.

 

 1. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015  szkoła  bezpłatnie wypożycza  uczniom klas I podręczniki/ materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników /materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas zgodnie z cytowaną wyżej ustawą:

a)       w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I

b)      w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II, IV,I PG

c)       w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas  I – V;I-II PG

d)      począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I –VII szkoły podstawowej, II- III gimnazjum

e)       w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum

      3.Podręcznik i materiał ćwiczeniowy do klasy I- II SP( Ja i moja szkoła na nowo) oraz podręczniki dla klasy III SP( Nasza Szkoła) są zapewnione przez Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekazane dla Gminy Górzyca.

4.Podręczniki oraz materiał ćwiczeniowy do klas IV-VIII, III gimnazjum  są własnością organu prowadzącego szkołę, tj. Gminy Górzyca, z chwilą ich przekazania do szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej  Szkoły Podstawowej w Górzycy.

5.W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, które są wpisywane do ewidencji, czyli wprowadzone na stan biblioteki szkolnej, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

6.Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza ) uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej  3 kolejne  roczniki uczniów.

7.Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom  dostęp do podręczników /materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną..

8.Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego. Przekazanie odbywa się na podstawie:

a)      listy zbiorczej odbioru materiałów- edukacja wczesnoszkolna.

b)      Rejestru w zeszycie- IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

 

9.W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z podręcznika, zarówno w szkole, jak i w domu.

 

 1. III.             Zasady wypożyczania, zwroty.

 

 1. Biblioteka szkolna wypożycza ( użycza) bezpłatnie podręczniki/ materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.
 2. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego postanowień.
 3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy.
 4. Wypożyczenia (użyczenia ) podręcznika/ materiałów edukacyjnych  dokonuje nauczyciel-bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, sporządzonej przez wychowawcę klasy.
 5. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane  (użyczane)  w dniu  i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem a wychowawcą klasy i podane do wiadomości rodziców i uczniów. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych.
 6. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później jak do 14 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 7. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 8. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych w klasach I- III szkoły podstawowej, odbywa się w obecności rodzica/prawnego opiekuna ucznia, który jest zobowiązany potwierdzić odbiór własnoręcznym podpisem.
 9. Czynności, o których mowa w cz. III, pkt. 8 odbywają się w sali szkolnej danej klasy, w obecności wychowawcy klasy.
 10. Wychowawca jest odpowiedzialny za stworzenie wykazu uczniów, a bibliotekarz za dopilnowanie złożenia podpisu rodziców, potwierdzającego odbiór.
 11. Uczniowie klas IV-VIII, III gimnazjum  mogą dokonywać wypożyczenia samodzielnie. Potwierdzeniem wypożyczenia jest osobisty podpis ucznia w momencie wypożyczenia ( za dopilnowanie jest odpowiedzialny nauczyciel-bibliotekarz) oraz osobisty podpis rodzica/prawnego opiekuna, potwierdzający użyczenie podręczników jego dziecku ( za dopilnowanie jest odpowiedzialny wychowawca klasy ).
 12. Wychowawca klas IV-VIII,  III gimnazjum jest odpowiedzialny za stworzenie wykazu uczniów, wg dziennika lekcyjnego  i przekazanie listy do nauczyciela-bibliotekarza.
 13. Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń losowych.
 14. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do 21 czerwca danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

                  15. Nauczyciel  - bibliotekarz jest odpowiedzialny za dopilnowanie

                       złożenia  podpisu rodziców, potwierdzających zwrot.

16.Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w klasach IV-VIII, III gimnazjum przez samych uczniów, co musi być potwierdzone jego własnoręcznym podpisem ( za czynności te odpowiada nauczyciel –bibliotekarz). Każdy zwrot musi być dodatkowo potwierdzony podpisem rodzica/prawnego opiekuna ( odpowiedzialny jest wychowawca klasy).

 1. Dla podręcznika/ materiału edukacyjnego ustala się status wyjściowy – pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako „dobry” lub „wystarczający”, co oznacza, iż podręcznik jest w stanie dobrym lub względnie dobrym, nie powodującym trudności w uczeniu się.
 2. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.
 3. W przypadku zgubienia podręcznika/ materiałów edukacyjnych  bądź ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu:

a)      kosztów zakupu podręcznika/materiału edukacyjnego wg stawek dotacji na poszczególne klasy, określonych w cytowanej we wstępie ustawie (wg ceny na fakturze w danym roku szkolnym )- dotyczy klas IV-VIII, III gimnazjum

b)      kosztu zakupu podręcznika do zajęć edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III  ( załącznik nr 1 pkt 2.do niniejszego regulaminu)

c)      odkupienia zniszczonego podręcznika po uprzedniej zgodzie rodziców;

Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zagubienia podręcznika lub stwierdzenia jego zniszczenia.

 1. W  przypadku zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego szkoła wypożycza uczniowi kolejny egzemplarz, wg przyjętej procedury, jeśli dysponuje wolnym egzemplarzem.

            23. Zapisu cz. III ust. 21 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego  3-letnim użytkowaniu.

 1. Wszelka dokumentacja, o której mowa w cz. III znajduje się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność odpowiada nauczyciel - bibliotekarz.

 

IV. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.

 

 1. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych,  uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek  notatek, rysunków, zaznaczeń.
 3. Wypożyczone podręczniki powinny być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
 4. Podręczniki zawierające płyty CD, dodatki w formie map, itd. uczniowie  zwracają

w pełnym komplecie.

 1. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
 2. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.
 3. Biorący do używania, tj. rodzic ucznia, otrzymując podręcznik/materiał edukacyjny i podpisując jego odbiór, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku. 

 

 

 

                                                                                                  Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic ponosi koszt według ceny ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

-4,34 zł za każdą z czterech części Ja i moja szkoła na nowo dla klasy I szkoły podstawowej;

- 4,21 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika Nasza szkoła dla klasy II szkoły podstawowej;

- 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika Nasza szkoła dla szkoły podstawowej;

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

W przypadku podręczników i materiału ćwiczeniowego dla klas IV-VII oraz II- III oddziałów gimnazjalnych cena za zagubiony/ zniszczony lub nieoddany egzemplarz wynosi tyle, ile cena brutto na fakturze.