ŻYCZYMY UDANEGO I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU!!! DO ZOBACZENIA W NOWYM 2021 ROKU!!!

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I ÓSMOKLASISTY

I WSTĘP

 

1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty i

 

gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w  Górzycy, zwana instrukcją,  opracowana

 

została dla kl. III oddziałów gimnazjalnych i kl. VIII  oraz  przygotowana w oparciu

 

o Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( teks jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 145)

 

2. Treść instrukcji zostanie podana do wiadomości:

 

a) Radzie Pedagogicznej

 

b) Rodzicom uczniów klas zdających egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty podczas  zebrań,

 

c) Uczniom poprzez wychowawców klas

 

d) Członkom SZE.

 

3.  Instrukcja jest dostępna na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  w Górzycy

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją obowiązującymi stają się:

 

a)    przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia:

 

-   21 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania, egzaminu gimnazjalnego warunków egzaminu maturalnego ( Dz.U. z 2016r. , poz.2223,ze zm.)

 

-  1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ( Dz. U. z 2017r. poz.1512)

 

b)   Informacja przygotowane przez CKE w Warszawie o sposobie  organizacji i przeprowadzania w roku szkolnym 2018/2019 egzaminu:

 

- gimnazjalnego

 

- ósmoklasisty.

 

   

 

 

 

 

II. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

 

Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

 

1. Odbioru  materiałów egzaminacyjnych dokonuje dyrektor  jako Przewodniczący SZE. Przy odbiorze może być  obecny członek  komisji nadzorującej. 

 

2. Prawidłowego zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych dokonuje Dyrektor Szkoły jako przewodniczący SZE.

 

3. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w kasie pancernej, znajdującej się

w sekretariacie.

 

4. Dostęp do kasy pancernej posiada wyłącznie Dyrektor Szkoły jako Przewodniczący SZE.  Dostęp do sekretariatu szkoły posiada dyrektor i referent.

 

5. Przewodniczący SZE powołuje członków  zespołu egzaminacyjnego, w tym zespoły nadzorujące egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty – Zał. 5a i 5b

 

6. Pakiety z zestawami egzaminacyjnymi pozostają w zamknięciu do czasu przeprowadzenia egzaminu  ósmoklasisty i odpowiedniej części egzaminu

gimnazjalnego. 

 

7. Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi, a w przypadku  z języka obcego nowożytnego także z płytami CD, następuje w dniu  odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających ze wszystkich sal egzaminacyjnych, z wyjątkiem sal, w których do egzaminu przystępuje tylko jeden uczeń.

 

8. Bezpośrednio po zakończeniu  odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w danej sali oraz ich spakowanie w obecności przedstawicieli zdających i opisanie kopert zgodnie z zaleceniami OKE w Poznaniu.

 

9. Materiały egzaminacyjne ze wszystkich sal egzaminacyjnych są przekazywane

przewodniczącemu SZE przez przewodniczącego ZN.

Przewodniczący SZE, w obecności przewodniczących ZN, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal  zgodnie z  instrukcją OKE

w Poznaniu.

 

10. O sytuacjach szczególnych dotyczących postępowania z niejawnymi materiałami

egzaminacyjnymi należy bezzwłocznie poinformować przewodniczącego SZE.

 

 

 

 

 

 

 

III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH

 

 EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I ÓSMOKLASISTY

 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie kl. III gimnazjum i kl. VIII wraz z rodzicami/ prawnymi opiekunami  dokonują  wyboru  języka obcego ( język angielski lub język niemiecki)  na egzaminie  ósmoklasisty oraz poziomu (podstawowy lub rozszerzony) na egzaminie gimnazjalnym.

Przyjmowanie deklaracji językowych nie później niż  do 1 października 2018r. 

 

2. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dostarczają opinię poradni

psychologiczno-pedagogicznej do 15 października 2018r. Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty.

 

3. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazuje Rada Pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego wyliczonych w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2018/2019  egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasity do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie CKE oraz OKE w Poznaniu.

 

4. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania  egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia rodzic (prawny opiekun) ucznia składa Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do końca października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

 

5. Prawo do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty  lub odpowiedniej części  egzaminu gimnazjalnego mają laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych  daną częścią egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, jeżeli uzyskali ten tytuł w trakcie nauki w  gimnazjum/szkole podstawowej.

 

6. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniom informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego  niezwłocznie po otrzymaniu wyników z OKE w Poznaniu.

 

7. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu śmoklasisty i gimnazjalnego za pośrednictwem Szkoły Podstawowej w Górzycy w dniu zakończenia zajęć szkolnych - 21.06.2019r. Odbiór zaświadczenie uczeń poświadcza własnoręcznym podpisem.

 

8. Uczeń zwolniony z odpowiedniej  z egzaminu ósmoklasisty oraz części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia przyznającego tytuł laureata konkursu przedmiotowej  otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu w danej części egzaminu maksymalnego wyniku.

 

9. Zdającemu można przerwać odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty i unieważnić jego pracę w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócenia przebiegu egzaminu gimnazjalnego ósmoklasisty.

 

10. Uczeń, któremu przerwano egzamin gimnazjalny może przystąpić do egzaminu  ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego /części egzaminu  w terminie ustalonym przez dyrektora CKE – 3,4,5 czerwca 2019r.

 

11. W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty zdarzeniem zagrażającym bezpieczeństwu uczniów przewodniczący SZE podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu  odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego/ całego egzaminu gimnazjalnego i  ósmoklasisty oraz powiadamia o tym fakcie, w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.) oraz dyrektora OKE w Poznaniu.

 

12.  Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE, jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmuje decyzję o zmianie miejsca i terminu przeprowadzenia  danej części egzaminu  gimnazjalnego i ósmoklasisty.

 

IV. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA  EGZAMINU

 

1. Za zorganizowanie i przebieg  egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty odpowiada przewodniczący SZE, którym jest Dyrektor Szkoły.

 

2. Przewodniczący SZE  na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty ustala spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN) przebieg odpowiedniej części egzaminu  ósmoklasisty i gimnazjalnego w każdej Sali :

- egzaminu gimnazjalnego do 11 marca 2019r.

- ęgzaminu ósmoklasisty do 15 marca 2019r.

 

3. Członkami zespołu nadzorującego w gimnazjum nie mogą być:

a)  wychowawcy zdających

b)  nauczyciele przedmiotów, z których odbywa się dana część egzaminu.

 

4. Wszyscy przewodniczący i członkowie ZN  mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez  Przewodniczącego SZE oraz znać procedurę wewnątrzszkolną i  Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu przygotowaną przez CKE w  Warszawie

 

5. Wychowawcy klas, najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego przedstawiają  uczniom, a rodzicom na zebraniach Wewnątrzszkolną Instrukcję Organizacji  Egzaminu w SP w Górzycy w roku szkolnym 2018/2019 oraz Informację o sposobie  przeprowadzani egzaminu – Informacja dla ucznia/  Informacja dla rodzica przygotowane przez CKE  w  Warszawie , a także przypominają  uczniom  odpowiednie instrukcje zamieszczone na pierwszych stronach przykładowych zestawów egzaminacyjnych oraz zasady kodowania

i wypełniania kart odpowiedzi.

 

6. Przewodniczący ZE i ich członkowie przygotowują wyznaczone sale do egzaminu

 w dniu 09.04.2019r. ( Gim) i 12 .04.2019r.( VIII )

 

  W każdym dniu egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnym członkowie ZN sprawdzają i   wykonują czynności:

 

- przed salą wywieszają listę uczniów zdających w danej Sali

 

- umieszczają na ścianie zegar

 

- przygotowują tablicę  w celu możliwości zapisania godziny rozpoczęcia   

  i zakończenia egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

 

- sprawdzają przygotowanie  kartek z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL

  i trzyznakowym kodem ucznia kartki z numerami stolików oraz  losy dla uczniów

 

- zapewniają zapasowe przybory do pisania

- usuwają plansze i tabele dydaktyczne

- zapewniają i sprawdzają urządzenia odtwarzające (do części językowej).

- przygotowują miejsca dla  członków zespołowe nadzorujących i obserwatorów

 

V PRZEBIEG  EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I ÓSMOKLASISTY

 

Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty przeprowadza się zgodnie

z harmonogramem przygotowanym na poszczególne dni orazudostępnionym uczniom i nauczycielom  na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły oraz  pokoju nauczycielskim.

  1. W każdym dniu egzaminu

- gimnazjalnego - 10,11,12.04.2019r.( środa, czwartek, piątek)

           - ósmoklasisty   - 15, 16,17.04.2019r.( poniedziałek, wtorek, środa)

o godz. 8.00  Przewodniczący SZE sprawdza skład zespołów nadzorujących.

W przypadku nieobecności członka komisji włącza członka rezerwowego.

 

2. Przewodniczący ZSE o godz. 8.05 sprawdzają przygotowanie sal egzaminacyjnych.

3.   O godz. 8.30 Przewodniczący SZE  w obecności wszystkich przewodniczących ZN oraz przedstawicieli uczniów zdających(z wyłączeniem sal, w których do egzaminu przystępuje jeden zdający) w sekretariacie szkoły sprawdza, czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone. Przewodniczący ZN odbierają  od Przewodniczącego SZE  materiały egzaminacyjne.

Następnie wszyscy członkowie komisji wraz z uczniami  udają się do  sal egzaminacyjnych.

 

4. Przed wpuszczeniem uczniów na salę przewodniczący przypomina:

a)  uczniom, zespołom nadzorującym i obserwatorom o konieczności pozostawienia telefonów komórkowych i innych elektronicznych nośników poza salą egzaminacyjną.

 

b) o wniesieniu do Sali wyłącznie przyborów: czarny długopis lub pióro oraz linijkę (tylko na egzamin z matematyki)

c) o możliwości wniesienia małej butelki wody, która nie może stać na stoliku tylko na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych (woda może być zakupiona przez szkołę).  

 

5. Uczniowie wpuszczani są do sali z godnie z kolejnością na liście, losują numery stolika i zajmują wyznaczone miejsca.

 

6. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący ZN przypomina uczniom o:

 

a) konieczności wykonywania poleceń członków ZN

 

b) obowiązku samodzielnej pracy,

 

c) sprawdzeniu kompletności zestawu

 

d) zapisaniu trzyznakowych kodów i nr PESEL

 

e)  naklejeniu naklejek z indywidualnymi kodami ucznia w odpowiednich miejscach

 

f) o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi

 po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań.

 

g)  o zasadach oddawania arkuszy po zakończeniu pracy.

 

7. Punktualnie o godz. 9.00 rozpoczyna się  dana  część egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

 

8. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają

wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o umożliwieniu spóźnionemu zdającemu do sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu podejmuje przewodniczący SZE, czyli dyrektor, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym  o czasie zapisanym na tablicy.

 

9. Zdający sprawdzają, czy zestawy egzaminacyjne są kompletne. W razie potrzeby zgłaszają braki i usterki przewodniczącemu ZN.

 

10. Zdający kodują swoje prace zgodnie z instrukcją CKE i naklejają naklejki

z indywidualnymi kodami.

 

11. Członkowie zespołu sprawdzają poprawność kodowania oraz naklejki z kodami.

 W przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego.

 

12. Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane

z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla ucznia.

 

13. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje w widocznym miejscu na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym.

 

14. Czas trwania  egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i zgodnie z rozporządzeniem - wynosi odpowiednio:

1) na egzaminie gimnazjalnym

 

a) z części humanistycznej:

- z zestawem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie60 minut;

 w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużonynie więcej niż 80 minut;

- z zestawem egzaminacyjnym z języka polskiego90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony –

nie więcej niż 135 minut

 

b) części matematyczno-przyrodniczej:

- z zestawem egzaminacyjnym  z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut;

  w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut,

- z zestawem egzaminacyjnym z matematyki - 90 minut; w przypadku uczniów,

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony –

nie więcej niż 135minut,

 

c)  w części z języka obcego nowożytnego:

- z zestawem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym60 minut;

  w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony –nie więcej niż 80 minut,

 -zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony –

nie więcej niż 90 minut.

 

2) Na egzaminie ósmoklasisty

 

 a) z języka polskiego120 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 180 minut

 

b) z matematyki - 100 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 150 minut

 

c)  z języka obcego ( j. niemiecki i j. angielski )– 90 minut;

  w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony –do 135 minut,

 

15.  W czasie trwania  egzaminu  zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).

 

16. W czasie trwania egzaminu członkowie zespołów nadzorujących oraz obserwator mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w celu nadzorowania prawidłowego przebiegu sprawdzianu/egzaminu.

 

17. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem:

 

a)  zgłasza to zespołowi przez podniesienie ręki

 

b)  zamyka zestaw egzaminacyjny i odkłada go na brzegu stolika

 

c)  przewodniczący lub członek sprawdza kompletność materiałów

 

d)  dodatkowo jeżeli zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż 10 minut przed

     zakończeniem czasu członek zespołu sprawdza czy uczeń zaznaczył odpowiedzi

     na karcie

e)  w przypadku braku poleca uczniowi wykonanie tych czynności

f )  w przypadku otrzymania pozwolenia uczeń opuszcza salę nie zakłócając pracy innym.

 

18. Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN przypomina o konieczności zaznaczenia  wszystkich odpowiedzi na karcie  odpowiedzi.

 

 

 

VI ZAKOŃCZENIE  EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I ÓSMOKLASISTY

 

 

1.  W  wyznaczonym  czasie przewodniczący ZN:

 

a)  informuje  zdających  o zakończeniu pracy

 

b)  wyznacza dodatkowy czas  5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów  odpowiedzi na kartę

 

c) poleca członkom zespołu  nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów

 

d)  poleca po upływie dodatkowego czasu  zamknięcie i odłożenie na brzeg stolika prac egzaminacyjnych

 

e)  nakazuje pozostanie na miejscach

 

f)  na polecenie przewodniczącego ZE członkowie zbierają prace z poszczególnych

    rzędów

g) na polecenie przewodniczącego ZN – uczniowie opuszczają sale.

 

h)  w sali pozostają uczniowie  - przedstawiciele  zdających.

 

 

2.  Członkowie ZN:

 

a) sprawdzają kompletność materiałów,

 

b) sprawdzają poprawność umieszczenia  naklejki z kodem kreskowym 

    w odpowiednich miejscach zestawów egzaminacyjnych,

 

c)  w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zaznaczają

     występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na arkuszu

     i karcie odpowiedzi.

 

d) podpisują protokół przebiegu egzaminu oraz  listy obecności

 

e)  po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują

   i pakują materiały zgodnie z instrukcją OKE  w obecności  uczniów –

    przedstawicieli zdających.

 

3. Przewodniczący ZN przekazuje materiały egzaminacyjne Przewodniczącemu

    SZE.

 

4. Przewodniczący SZE w obecności przewodniczących ZN sporządza protokół

    zbiorczy z poszczególnych części egzaminu.

 

5. Przewodniczący SZE przekazuje i zabezpiecza wszystkie materiały

    egzaminacyjne zgonie z Instrukcją OKE w Poznaniu.

 

6. Po przekazaniu materiałów egzaminacyjnych przewodniczący i członkowie ZN

     przygotowują sale do kolejnych egzaminów, a w dniu 17.04.2019r.do zajęc lekcyjnych

 

 

 

 

 

VII Zapoznanie z  Wewnątrzszkolną Instrukcją Przygotowania i Organizacji

 

Egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

 

 

 

1.  Przewodniczących i  członków komisji nadzorujących  egzamin w dniu: 29.03.2019r.

     04.04.2019r.

 

2. Uczniów kl. III gimnazjum i VIII podczas zajęć z wychowawcą  w dniu 29.03.2019r.

 

3.  Rodziców/opiekunów uczniów kl. III gimnazjum i VIII. podczas zebrania ogólnego z

     dyrektorem  w dniu  27.03.2019r.